abelarda

36 tekstów – auto­rem jest abe­lar­da.

Myślisz,że Twój mur jest ceg­la­ny,lecz z biegiem cza­su oka­zuje się,że tworzą go zwykłe pustaki. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 kwietnia 2011, 20:37

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 2 września 2010, 15:37

Uro­da prze­minie,ser­ce zos­ta­nie.Twój wybór-spędzisz swe życie z kocha­nym brzy­dalem,lub z pięknym draniem. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 4 czerwca 2010, 18:48

Mu­sisz po­lubić własną osobę.Jak by nie było to sam ze sobą spędzasz naj­więcej czasu. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 1 czerwca 2010, 23:23

Naj­cięższą ,a za­razem naj­bar­dziej opłacalną pracą jaką kiedy­kol­wiek wy­kony­wałam była pra­ca nad sobą. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 30 maja 2010, 21:53

Nie mam cza­su na czekanie. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 29 maja 2010, 15:33

Jes­tem zbyt sa­molub­na.Nie podzielę się sobą z Tobą. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 28 maja 2010, 21:41

Nie chcę być tyl­ko Twoim cieniem.Ni­by tak blis­ko,jed­nak wciąż o je­den krok za da­leko . 

myśl
zebrała 22 fiszki • 27 maja 2010, 07:13

Wyz­była się wszys­tkich rzeczy,które przy­pomi­nały jej o je­go is­tnieniu.Jed­nak nie mogła wyz­być się naj­ważniej­sze­go-wspom­nień.Ich nie da się,ot tak spa­kować do wor­ka,wyrzu­cić na śmieci.Może to i dob­rze.Po­win­niśmy zacho­wywać wspom­nienia.Cza­sem się w nich za­topić.Nie cof­niemy cza­su,nie wróci­my do pięknych chwil nasze­go życia,możemy je­dynie przy­woływać je we wspom­nieniach,które nig­dy nie odchodzą. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 25 maja 2010, 16:40

Niech kartą płat­niczą za mą miłość do Ciebie,będzie Two­je serce. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 21 maja 2010, 00:04

abelarda

abelarda

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność